Sr No. Department  
Q.

ફ્લાઈંગ સ્કવોડ્ઝ અને સ્થાયી દેખરેખ ટુકડીઓ અંગેની સુધારેલ ધોરણસરની સંચાલન પદ્ધતિ 

 
Ans.

નં. ઈસીએલ/૧૦૨૯૧૩/LS-૮/છ (ખર્ચ સેલ) તા: ૧૧/૦૩/૧૪

ફ્લાઈંગ સ્કવોડ્ઝ અને સ્થાયી દેખરેખ ટુકડીઓ અંગેની સુધારેલ ધોરણસરની સંચાલન પદ્ધતિ

ફ્લાઈંગ સ્ક્વોર્ડ્ઝ અને એસ.એસ.ટી.ની નવી S.O.P. બાબત - ગુજરાતી ભાષાંતર

Click here to Download