Sr No. Title  
1સરકારી પડતર જમીનની માંગણી - ફાળવણીને લગતી બાબત 
2ખેતીની જમીન બિનખેતી કરાવવા બાબત 
3ગણોત ધારા - નવી શરત 
4ખાનગી માલીકીની જમીન બાબત 
5પરવાના / લાયસન્સ 
6રેશંનકાર્ડને લગતી બાબતો 
7અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા બાબત 
8નાની બચત યોજના 
9દાખલાઓ અને પ્રમાણપત્રો 
10યુએલસી ફાજલ જમીનનો કાયમી ભોગવટો આપવા બાબત